MICHAELION page 123 (small, detail, other Stockhausen scores)
mi123.s.gif