MICHAELION page 37 (small, detail, other Stockhausen scores)
mi37.s.gif